E-Flowers

Privacyverklaring

Privacyverklaring e-flowers

Waarom deze privacyverklaring?

e-flowers hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften
(de Privacywet - wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens – en de Verordening  van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens -AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil e-flowers de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van de website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen, deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacyverklaring.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website www.e-flowers.be is  een initiatief van: Evelien De Boever, Aaltersesteenweg 132, 9800 Deinze,  BTW BE 0458.659.649
Te bereiken via: E-mail: info@e-flowers.be Telefoon: +32 (0)479 77 79 14

Doel van de werking:

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om iedere gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring te bieden. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

-          het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van de ondersteuning.

-          Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten

-          U te contacteren (telefonisch of per mail) indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren

-          De mogelijkheid te bieden een account te maken

-          Het mogelijk te maken om goederen en/of diensten bij u af te leveren

-          De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn:

-          IP-adres

-           vermoedelijke plaats van consultatie,

-          uur en dag van consultatie

-           welke pagina’s er werden bezocht,

-          Zoektermen

Wanneer u de Website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling gestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan de Verwerker en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Andere persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

-          voor-en achternaam

-          firmanaam

-          BTW-nummer

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          e-mailadres

-          overige persoonsgegevens die je aan ons actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deboever.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Rechten van de gebruiker

e-flowers bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik door de Verwerkingsverantwoordelijke. We kunnen u dan ook geruststellen dat de persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, en te verwijderen indien u uw identiteit bewijst. Daarnaast heeft u  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door e-flowers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@e-flowers.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken op jouw verzoek.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.  Mocht u toch nog het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact met ons op via info@e-flowers.be