E-Flowers

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Gelding en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De hierop volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen tussen E-flowers en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Gegevens site

Alle gegevens, zoals kleur, afmetingen en prijs vermeld op de website, brochures of advertenties van de verkoper kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. Alle reproductie(of gedeeltelijke reproductie) van de online catalogus op op www.e-flowers.be (zowel tekst als beeldmateriaal), onder het even welke vorm, is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Prijzen

Prijzen vermeld op de website zijn allemaal inclusief B.T.W.  E-flowers kan altijd naar gelang de marktomstandigheden van de prijzen afwijken. De prijzen kunnen gewijzigd worden gedurende het leveringsseizoen. Prijzen voor verzending vindt u op www.e-flowers.be, afhaling.

Levering en afhaling

De producten reizen op risico en gevaar van de koper, vanaf het moment dat zij de kwekerij verlaten, behalve in het geval dat het transport met onze eigen middelen geregeld wordt, of na uitdrukkelijke mededeling van onzentwege. De verkoper kan in geen enkel geval instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade of verlies bij vervoer via externe transportfirma.

Bestellingen en leveringen

Door het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met e-flowers. De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht. Hij zal dit schriftelijk of via e-mail aan de koper melden.

De verkoper kan in geen geval instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade of verlies bij vervoer via externe transportfirma.

Soortechtheid wordt gegarandeerd, hergroei niet. Bij eventuele vergissing kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het factuurbedrag. Klachten dienen binnen de 24 uur via mail of telefonisch doorgegeven te worden.

Behalve indien de koper dit niet wenst, kan de verkoper de ontbrekende soorten in een bestelling vervangen door de meest gelijkende. Indien dit probleem zich voordoet zal E-flowers dit sowieso communiceren naar de koper

Betalingen

E-flowers levert de planten enkel na er een geldige betaling ontvangen werd voor de bestelling, indien de bestellingen aan huis geleverd worden. Bij afhaling in Nevele kan er contant betaald worden.

Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst tussen E-flowers en de koper is het Belgisch recht van toepassing.
Voor geschillen is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arondissement Gent bevoegd, voor het Vredegerecht alleen het Vredegerecht kanton Deinze.

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2011